Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a fosztogató- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy 48 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben több ingat­lan­ba is betört, és onnan külön­fé­le hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, mobil­te­le­font és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 12-én éjjel egy fészer­be tört be úgy, hogy arról a laka­tot lefe­szí­tet­te, majd onnan egy cent­ri­fu­gát, egy vil­lany­boj­lert és szer­szá­mo­kat vitt el. Nem egé­szen egy hét eltel­té­vel ismét vissza­ment az ingat­lan­hoz, ekkor az ott talál­ha­tó műhely ajta­ját törte be és ház­tar­tá­si kis­gé­pe­ket tulaj­do­ní­tott el onnan.

2020. szep­tem­ber 19-én és 21-én továb­bi két házba tört be, ahon­nan kész­pénzt és beren­de­zé­si tár­gya­kat lopott el, míg 2020. szep­tem­ber 25-én a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül egy csa­lá­di házba sur­rant be, ahol az egyik szo­bá­ban alvó sér­tett mel­lől emel­te el annak mobiltelefonját.

A gya­nú­sí­tott a lopá­sok­kal mind­össze­sen 225.000 forint kárt oko­zott, cse­lek­mé­nyei lopás bűn­tet­té­nek és kifosz­tás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmasak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te. A vég­zés ellen a férfi fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem vég­le­ges, de az a fel­leb­be­zés­re tekin­tet nél­kül végrehajtható.