Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a gyanú szerint rendőrökre vascsővel támadó, majd külföldre menekülő férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Ügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint a férfi miu­tán rátá­madt a rend­őrök­re és kivon­ta magát az intéz­ke­dés alól, Német­or­szá­gig mene­kült, végül az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra hét­vé­gén tar­tóz­tat­ta le a bíró­ság.

2022. júni­us 15-én este a 30 éves nyír­sé­gi férfi ott­ho­ná­ból a segély­hí­vón keresz­tül beje­len­tést tett és rend­őri intéz­ke­dést kért.

A kiér­ke­ző rend­őrök a beje­len­tőt meg­hall­gat­ták, továb­bi intéz­ke­dés cél­já­ból távoz­tak, majd rövid idő eltel­té­vel vissza­tér­tek, hogy tájé­koz­tas­sák a fér­fit az eljá­rás ered­mé­nyé­ről. A rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy a beje­len­tés tár­gyát képe­ző anya­gi sérel­mét bíró­sá­gi úton tudja érvé­nye­sí­te­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szá­má­ra nem elfo­gad­ha­tó tájé­koz­ta­tás miatt az ittas férfi fel­dúlt lett és kije­len­tet­te, hogy neki most kell a pénz, így inkább maga intéz­ke­dik és a már las­san távo­lo­dó szol­gá­la­ti autó nyi­tott abla­kán keresz­tül ököl­lel a rend­őr feje irá­nyá­ba ütött. A nagy erejű ütés csak a jár­mű­vet talál­ta el.

A rend­őrök az elkö­ve­tő elfo­gá­sa érde­ké­ben a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ból kiszáll­tak, egyi­kük meg­fog­ta a férfi egyik kar­ját, aki azon­ban egyre agresszí­vebb lett, kirán­tot­ta magát a fogás­ból és az ingat­lan udva­rá­ra mene­kült, ahol egy 3 méter hosszú vas­csö­vet magá­hoz vett és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te a rend­őrö­ket, akik felé elin­dult.

Az egyik rend­őr a férfi táma­dá­sá­tól tart­va elő­vet­te a szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét és azt maga előtt tar­tot­ta, a táma­dást végül az elkö­ve­tő test­vé­re hárí­tot­ta el, aki meg­aka­dá­lyoz­ta fivé­rét abban, hogy a vas­cső­vel az utcá­ra lép­jen.

A rend­őrök az intéz­ke­dést biz­ton­sá­gos módon vég­re­haj­ta­ni nem tud­ták, az elkö­ve­tő pedig elme­ne­kült és a fel­ku­ta­tá­sá­ra tett rend­őri erő­fe­szí­té­sek sem jár­tak ered­ménnyel. A fér­fit végül euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Német­or­szág­ban fog­ták el.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel meg­gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A bíró­ság a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egyet­ért­ve, a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a ter­helt védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést.