Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a hétmilliós kárt okozó társaság utolsó tagja is - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A csa­lás­sal és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés­sel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség, melyet a bíró­ság elrendelt. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 27 éves vár­pa­lo­tai férfi 2018 júni­us és augusz­tus között egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben töl­töt­te bün­te­té­sét. A gya­nú­sí­tott a zár­ka­tár­sa meg­bí­zá­sá­ból az inté­zet­be ille­gá­li­san bevitt tele­fon­ról külön­bö­ző sze­mé­lye­ket hívott fel, és egy mobil­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak adva ki magát, nye­re­mény­já­ték­ra hivat­ko­zás­sal meg­sze­rez­te a sze­mé­lyes ada­ta­i­kat. A zár­ka­társ sza­bad­lá­bon lévő fele­sé­ge az ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val, jóhi­sze­mű sze­mé­lyek nevé­re, ám a saját címé­re tele­fo­no­kat ren­delt egy webshop­ból, melye­ket nem fize­tett ki, majd a csa­lás­sal meg­szer­zett készü­lé­ke­ket értékesítették.

A websho­pot üze­mel­te­tő tele­fon­tár­sa­ság­nak 7 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kára keletkezett.

A férfi bűn­tár­sai ellen koráb­ban már vádat emelt az ügyész­ség. A férfi azon­ban kül­föld­re távo­zott, ezért a nyo­mo­zó ható­ság csak most tudott intéz­ked­ni az őri­zet­be vétel és a gya­nú­sí­tot­ti fele­lős­ség­re voná­sa érdekében.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a szö­kés és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A vég­zést a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az végleges.