Főoldal » Archív » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedő ellátója is

A Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei elfog­tak egy 48 éves lőrin­ci fér­fit, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy drog­gal látta el azt a 41 éves nóg­rád­me­gye­ri gya­nú­sí­tot­tat, aki a szer ter­jesz­té­se miatt egy hete került letartóztatásba.

Az elmúlt hét kedd­jén helye­zett letar­tóz­ta­tás­ba a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság egy nóg­rád­me­gye­ri fér­fit, aki lakó­kör­nye­ze­té­ben töb­bek­nek érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert illet­ve új pszi­cho­ak­tív anya­got, vagyo­ni haszon­szer­zés­re törekedve.

Az ügy­ben nyo­mo­zó Szé­csé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai most fel­de­rí­tet­ték, majd őri­zet­be vet­ték a férfi ellá­tó­ját is, egy 48 éves lőrin­ci fér­fit, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy kábí­tó hatá­sú anya­gok­kal látta el a már koráb­ban elfo­gott gyanúsítottat.

A fér­fi­ak 2019. janu­ár­já­tól kez­dő­dő­en több alka­lom­mal is talál­koz­tak, a talál­ko­zá­sok­ra Zagy­va­szán­tó és Lőrin­ci köz­sé­gek kör­nyé­kén került sor. Az utol­só átadás­ra 2019. júni­us 1-jén kora este Zagy­va­szán­tón egy par­ko­ló­ban került sor, a meg­ren­delt anya­got a most elfo­gott férfi élet­tár­sa szál­lí­tot­ta a hely­szín­re és adta át.

Ezt az anya­got érté­ke­sí­tet­te volna tovább fogyasz­tói részé­re a nóg­rád­me­gye­ri terjesztő.

A 48 éves lőrin­ci férfi – aki vásár­ló­ja elfo­gá­sa után a ható­ság elől elrej­tő­zött, majd körö­zé­se elren­de­lé­se után fel­ad­ta magát a rend­őr­sé­gen – letar­tóz­ta­tá­sát a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figyelemmel.