Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószerkereskedő – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő 30 éves férfi letartóztatását. 

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2023. év szep­tem­be­ré­től leg­alább 16 alka­lom­mal érté­ke­sí­tett kris­tály­nak neve­zett kábí­tó­szert egy bony­há­di fér­fi­nak. Az eladá­sok­ra Szek­szárd város több pont­ján, köz­te­rü­le­te­ken került sor.

A nyo­mo­zó ható­ság tag­jai 2024. feb­ru­ár 12-én azt köve­tő­en fog­ták el a gya­nú­sí­tot­tat, ami­kor ugyan­en­nek a vevő­jé­nek egy tár­sas­ház előt­ti par­ko­ló­ban adott el alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt kábí­tó­szert 10.000 forin­tért. Ekkor a gya­nú­sí­tott­nál volt még továb­bi 7 cso­mag, alu­fó­li­á­ba kipor­ci­ó­zott, eladás­ra elő­ké­szí­tett fehér kris­tá­lyos anyag, továb­bá a laká­sán tar­tott kuta­tás során is kábí­tó­szer­gya­nús anya­go­kat találtak.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, és a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén is több bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, amely körül­mény nem tar­tot­ta őt vissza az újabb bűn­cse­lek­mény elkövetésétől.

A férfi őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint annak mind az álta­lá­nos, mind a külö­nös tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, még­pe­dig elsőd­le­ge­sen a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszélye.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egyet­ért­ve annak helyt adott, és egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügy­ben 2024. feb­ru­ár 13. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/alucsomagok-a-mellenyzsebben