Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a két román embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik tíz afgán állam­pol­gár Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben álla­pod­tak meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik férfi szál­lí­tást segí­tő elő­fu­tó­ként veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit 2021. júni­us 10. nap­ján, reg­gel 6 óra­kor. Őt követ­te társa egy kis­te­her­gép­ko­csi­val, mely­nek rak­te­ré­ben tíz - magu­kat afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt rej­tet­tek el, és akik az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez, vala­mint az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek. A rend­őrök Rúzsa tér­sé­gé­ben ellen­őriz­ték a kis­te­her­gép­ko­csit, majd a sze­mély­au­tót, majd elő állí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték a két román állam­pol­gárt. A gya­nú­sí­tot­tak 3.000 eurót kap­tak volna az ille­gá­lis határ­át­lé­pők szál­lí­tá­sá­ért, aki­ket az eljá­rás során ezi­dá­ig isme­ret­len ember­csem­pé­szek jut­tat­tak át a határon.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére. 

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­se­in az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.