Főoldal » Archív » Letartóztatásban a két román embercsempész

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két román fér­fit, akik 11 mig­ránst pró­bál­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi 2018. szep­tem­ber 15. nap­ján, reg­gel 8 óra­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re egy zárt dobo­zos teher­gép­ko­csi sofőr­je­ként, ille­tő­leg uta­sa­ként. A belép­te­tés­kor elren­delt átvizs­gá­lás során a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben 11 fő, köz­tük 1 iráni, 3 pakisz­tá­ni és 7 indi­ai állam­pol­gárt talál­tak meg a rendőrök.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság hatá­ro­za­ta nem jog­erős, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érdekében.