Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kiskorút szexuális cselekményekre kényszerítő férfi és nő - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze szom­ba­ton indít­vá­nyoz­ta annak a két gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a Pest megyei rend­őrök csü­tör­tö­kön vet­tek őri­zet­be, mert 2021 tava­szán kis­ko­rút kény­sze­rí­tet­tek sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­zé­sé­re Szombathelyen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021.április köze­pé­től május végé­ig ter­je­dő idő­ben Szom­bat­he­lyen a kis­ko­rú sér­tet­tet napi 4-5 alka­lom­mal erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te pén­zért sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek vég­zé­sé­re, míg nőis­me­rő­se vette át a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek ellen­ér­té­két, és ha a sér­tett ellen­ke­zett, a fia­tal lány bán­tal­ma­zá­sá­ra bíz­tat­ta a bűntársát.

A Vas Megyei Főügyész­ség a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja szom­ba­ton elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.