Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kocsik ajtaját kézzel kihajlító éjszakai tolvaj - fotóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze múlt pén­te­ken indít­vá­nyoz­ta egy 31 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő néhány nap­pal kará­csony előtt soro­zat­ban tört fel gép­ko­csi­kat Gyön­gyös belvárosában.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ér­tett, és az ünne­pek alatt meg­tar­tott ülé­sén har­minc napra elren­del­te a férfi letartóztatását.

A ter­hel­tet a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít­ja, hogy decem­ber 21-én esté­től más­nap haj­na­lig össze­sen hét gép­ko­csi­fel­tö­rést köve­tett el, illet­ve kísé­relt meg. Az egyik autó­ból meg­szer­zett bank­kár­tyát jog­ta­la­nul hasz­nál­ta, azzal más­nap reg­gel külön­fé­le élel­mi­sze­re­ket, sze­szes italt vásárolt.

Az ittas férfi - egy kivé­te­lé­vel - min­den alka­lom­mal ugyan­azt a típu­sú jár­mű­vet sze­mel­te ki magá­nak, mivel kéz­zel képes volt kife­sze­get­ni az első ajtó­kat annyi­ra, hogy a résen át benyúl­va fel­emel­je a zár­gom­bot és bejus­son az utas­tér­be. A fel­tört autók­ból leg­in­kább apró­pénzt lopott, de hoz­zá­ju­tott egy gon­dat­la­nul ott­ha­gyott pénz­tár­cá­hoz is, ami­ben a sér­tett a sze­mé­lyes ira­ta­it és a bank­kár­tyá­ját tar­tot­ta. Ez utób­bi kész­pénz helyet­te­sí­tő fize­té­si esz­köz több­szö­ri jogo­su­lat­lan hasz­ná­la­tá­val a ter­helt közel 20.000 forint kárt oko­zott a tulaj­do­nos­nak, míg az ajtó­fe­sze­ge­té­sek foly­tán ese­ten­ként 25.000-60.000 forint közöt­ti kár kelet­ke­zett, és ezzel több csa­lád éle­tét meg­ne­he­zí­tet­te az ünne­pi készü­lő­dé­sek során.

Az ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett gya­nú­sí­tott ese­té­ben mind a bűn­is­mét­lés­től, mind a szö­ké­sé­től, vagy elrej­tő­zé­sé­től alap­pal lehet tar­ta­ni abban az eset­ben, ha sza­bad­lá­bon marad. Ezért volt szük­sé­ges a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se még a sze­re­tet ünne­pén is.