Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a magukat vízminőség-ellenőrnek kiadó gyanúsítottak

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy gyáli férfi és két buda­pes­ti nő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, akik magu­kat vízminőség-ellenőrnek kiad­va jutot­tak be idős embe­rek laká­sá­ba, hogy érté­ke­i­ket eltu­laj­do­nít­sák. A bíró­ság az indít­vány­nak helyt adott. 

A jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott három elkö­ve­tő Szol­no­kon, Buda­pes­ten, Kecs­ke­mé­ten, Győr­ben és Kör­men­den káro­sí­tott meg idős embe­re­ket úgy, hogy közü­lük egy vagy több gya­nú­sí­tott is ellen­őr­nek adta ki magát, s így a lakás­ba bejut­va, a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ték, miköz­ben a kész­pén­zü­ket, éksze­re­i­ket eltu­laj­do­ní­tot­ták. A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nye egy pápai és egy kör­men­di sér­tett ese­té­ben kísér­le­ti szak­ban maradt, mivel egyi­kük ész­re­vet­te, hogy a lakás­ba olyan sze­mély is beju­tott, akit nem enge­dett be, a másik sér­tett­nek pedig gya­nús­sá vált az elkö­ve­tők visel­ke­dé­se, s így mind­ket­ten elküld­ték őket a lakásukból.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben. A vég­zés a férfi elkö­ve­tő vonat­ko­zá­sá­ban vég­le­ges­sé vált, míg a két nő és védő­ik fel­leb­bez­tek ellene.