Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a miskolci autókereskedő- A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Kiemelt Ügye­ket Fel­de­rí­tő Főosz­tály Vagyon­vé­del­mi Osz­tá­lyán indult nyo­mo­zás egy 52 éves férfi ellen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, orgaz­da­ság, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt.

A gya­nú­sí­tás sze­rint a gya­nú­sí­tott irá­nyí­tá­sá­val műkö­dő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság mis­kol­ci telep­he­lyé­nek par­ko­ló­já­ban egy autó­ban a nyo­mo­zók külön­bö­ző mére­tű cso­ma­gok­ban fehér, vala­mint barna színű anya­go­kat talál­tak, ame­lyek­ben az elő­ze­tes vegyész­szak­ér­tői vizs­gá­lat amfe­ta­mint azo­no­sí­tott. Ez kábí­tó­szer­nek minő­sül és amfetamin-bázis tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja. Az autót, amely­ben az anya­go­kat talál­ták a gya­nú­sí­tott hasz­nál­ta. Kizá­ró­lag az ő enge­dé­lyé­vel ülhet­tek bele mások.

A gép­jár­mű­ből továb­bá lefog­lal­tak 2 db gép­pisz­tolyt, töl­té­nye­ket, melyek az elő­ze­tes fegy­ver­szak­ér­tői véle­mény sze­rint nagy való­szí­nű­ség­gel lőfegy­ver­nek minő­sül­nek, ille­tő­leg lőfegy­ve­rek­hez hasz­ná­la­tos lövedékek.

Három mis­kol­ci telep­hely­ről, körö­zés alatt álló nagy érté­kű autó­kat és gép­jár­mű alkat­ré­sze­ket fog­lal­tak le. Ezek mind a gya­nú­sí­tott tevé­keny­sé­gé­hez köt­he­tő­ek. A lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lan­ból egy pár -szin­tén körözött- szlo­vák for­gal­mi rend­szám­táb­lát fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés, össze­be­szé­lés, befo­lyá­so­lás, illet­ve tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­nek veszé­lye miatt. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott a meg­él­he­té­sét leg­alább rész­ben bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se útján biz­to­sí­tot­ta és a cse­lek­mé­nye­ket foly­tat­ná, vagy újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el, ha nem kerül­ne előzetesbe.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egye­ző indo­kok mel­lett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.