Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a montenegrói embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makó Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a mon­te­neg­rói fér­fit, aki múlt csü­tör­tö­kön köve­tett el bűncselekményt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 11. nap­ján, reg­gel vett fel az álta­la veze­tett német honos­sá­gú gép­ko­csi­ba hét, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt. A gya­nú­sí­tott uta­sa­it rövid­del azt meg­elő­ző­en a férfi még isme­ret­len tár­sai jut­tat­ták át Szer­bia terü­le­té­ről Romá­nia terü­le­té­re, majd onnan a zöld­ha­tá­ron át Magyar­or­szág­ra. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A gya­nú­sí­tott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit reg­gel 7 óra­kor a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei von­ták ellen­őr­zés alá Makó bel­te­rü­le­tén, majd állí­tot­ták őt elő és vet­ték őri­zet­be. A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták az is, hogy a sze­mély­gép­ko­csi rend­szá­mát meghamisították.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés, vala­mint egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kényszerintézkedést.

A bíró­ság vég­zé­se végleges.