Főoldal » Archív » Letartóztatásban a nyolc szelektív kukát felgyújtó, kettőt megrepesztő férfi - Fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bűn­is­mét­lés ténye és annak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a haj­lék­ta­lan férfi letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az 51 éves férfi idén janu­ár­ban, Győr­ben befe­küdt egy hul­la­dék­gyűj­tő kon­té­ner­be, majd onnan kiszállt és mezít­láb állva, „hogy sza­ba­dul­junk a gonosz­tól” meg­jegy­zés­sel fel­gyúj­tot­ta azt.

A múlt héten fel­gyúj­tott továb­bi hét sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő, ille­tő­leg ruha­tá­ro­ló kon­té­nert. Miu­tán haj­nal­ban gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, dél­után fém és műanyag kuká­kat boro­ga­tott, melyek közül két darab 240 lite­res hul­la­dék­gyűj­tő megrepedt.

A férfi ellen ron­gá­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt van folya­mat­ban az eljá­rás, mely bűn­cse­lek­mé­nye­ket külö­nös vissza­eső­ként úgy való­sí­tott meg, hogy továb­bi két eljá­rás is folya­mat­ban van elle­ne ron­gá­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Ezen utób­bi eljá­rá­sok tár­gya ugyan­is egy kór­há­zi épü­let hom­lok­za­tá­nak meg­ron­gá­lá­sa és a kór­ház­nál par­ko­ló autók vissza­pil­lan­tó tük­re­i­nek, ablak­tör­lő­i­nek, ajtó üve­ge­i­nek betörése.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben jelen eljá­rás­ban több mint öt év kiszab­ha­tó. A férfi által oko­zott kár meg­ha­lad­ja a fél­mil­lió forintot.

A bíró­ság az ügyész­ség állás­pont­ját oszt­va egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A hatá­ro­zat vég­le­ges­sé vált.