Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrök elöl 40 kilométeren át menekülő férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye- videóval az autós üldözésről

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a férfi ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. decem­ber 4-én, a Pest megyei elkö­ve­tő, itta­san, érvé­nyes jár­mű­ve­ze­tői enge­dély nél­kül, 100 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban, ahol a váro­si rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben kel­lett volna gya­nú­sí­tott­ként megjelennie.

Miu­tán a rend­őrök a sebes­ség­túl­lé­pést ész­lel­ték, meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va, szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vel követ­ni kezd­ték az autót, az elkö­ve­tő azon­ban nem vetet­te alá magát a rend­őri intéz­ke­dés­nek, hanem mene­kül­ni kezdett.

A férfi Lajos­mi­zse irá­nyá­ba haladt az 5. számú úton, ahol a rend­őrök az úttest jobb olda­lán egy leál­lí­tott nyer­ges von­ta­tó­val, míg a bal olda­lon egy  meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel fel­sze­relt szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vel pró­bál­tak meg for­gal­mi aka­dályt képez­ni. Ami­kor a rend­őrök ész­lel­ték, hogy az elkö­ve­tő a for­gal­mi aka­dály elle­né­re nem las­sít, a rend­őr­au­tó­val lehú­zód­tak az útról, hogy elke­rül­jék az ütkö­zést, de a férfi így is neki­üt­kö­zött a jármű bal hátul­já­nak, majd nagy sebes­ség­gel tovább haladt. A férfi Lajos­mi­zse bel­te­rü­le­tén több virág­ágyást elso­dort, hir­te­len szem­be for­dult a for­ga­lom­mal, meg­pör­dült és neki­csú­szott egy rend­őr­au­tó első lök­há­rí­tó­já­nak, majd tovább haladt.

Mene­kü­lé­se során a köz­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevő, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő jár­mű­ve­ket az elkö­ve­tő folya­ma­to­san veszé­lyez­tet­te, több autó­nak le kel­lett húzód­nia az autó­ja elől, vagy meg kel­lett áll­nia az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben. Az üldö­zés során a férfi több­ször meg­előz­te az őt meg­ál­lí­ta­ni pró­bá­ló rend­őr­sé­gi gép­jár­mű­vet és meg­pró­bál­ta az úttest­ről leszorítani.

Lajos­mi­zsét elhagy­va a férfi ráhaj­tott a Kerek­egy­há­za felé veze­tő útra, végül addig foly­tat­ta a mene­kü­lést, amíg gép­jár­mű­vé­nek jobb első kere­ke kitört, és az úttest­ről lesod­ród­va egy fának ütkö­zött. Az elkö­ve­tő a kesz­tyű­tar­tó­ba nyúlt, majd kiszállt, keze­it a zse­bé­ben tar­tot­ta, a rend­őri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem adta meg magát, még a fel­fe­lé irá­nyu­ló három figyel­mez­te­tő lövést köve­tő­en is mene­kül­ni pró­bált, végül a rend­őrök elfogták.

Az elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során úgy nyi­lat­ko­zott, azért vonta ki magát a rend­őri intéz­ke­dés alól, mert tuda­tá­ban volt annak, hogy alko­hol hatá­sa, vala­mint veze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te a gép­jár­mű­vet. A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, 2018 janu­ár­ja óta kilenc alka­lom­mal köve­tett el gép­jár­mű­ve­ze­tés­hez köt­he­tő sza­bály­sér­tést, jelen­leg enge­dély nél­kü­li veze­tés sza­bály­sér­té­se miatt 12 hónap idő­tar­ta­mú, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt áll. Ezen túl­me­nő­en több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van elle­ne, az elmúlt három hónap­ban lopás és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság 2020. decem­ber 7-én az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en elrendelt.

Az autós üldö­zés­ről készült videó itt tekint­he­tő meg: