Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrök elől menekülő embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon egy hónap­ra elren­del­te annak a 30 éves mol­dáv fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kilenc, magát afgán és indi­ai állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt csem­pé­szett a jár­mű­vé­ben az oszt­rák határ felé.

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a mol­dáv állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott a román honos­sá­gú autó­já­val 2022. júni­us 28-án, este az M6-os autó­pá­lyán köz­le­ke­dett, ami­kor a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei ellen­őriz­ték. A gya­nú­sí­tott azon­ban a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, hanem az autó­pá­lya kihaj­tó­ján Tolna város irá­nyá­ba indult tovább. A férfi mene­kü­lé­se köz­ben egy mel­lék­út­ra hajt­va az út mel­let­ti árok­ba csa­pó­dott, mely­nek követ­kez­té­ben 4 sze­mély könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sze­mély­gép­ko­csi utas- és rak­te­ré­ben össze­sen kilenc, úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző, sze­mély uta­zott, akik koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el Szer­bi­á­ba, majd onnan a magyar­or­szá­gi talál­ko­zá­si pont­ra. A gya­nú­sí­tott a fér­fi­a­kat az Auszt­ri­á­ba való jog­el­le­nes átju­tá­suk érde­ké­ben szál­lí­tot­ta Magyar­or­szág területén.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A nyo­mo­zá­si bíró min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, 2022. júli­us 1-én egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügy­ben 2022. júni­us 29. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:  https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/moldav-embercsempesz-elfogasa-tolnaban