Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőröket baltával fenyegető férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 32 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tele­fo­nos beje­len­té­sé­ben azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha a rend­őr­ség élet­tár­sát nem viszi el a ház­ból, akkor a nőt meg­öli, majd a hely­szín­re érke­ző rend­őrö­ket is bal­tá­val fenyegette.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2021. május 16. nap­ján beje­len­tést tett és rend­őri intéz­ke­dést kért, mivel össze­ve­szett élet­tár­sá­val, és azt köve­tel­te, hogy a rend­őrök távo­lít­sák el a ház­ból a nőt. Annak érde­ké­ben, hogy a rend­őrök intéz­ke­dé­sét kikény­sze­rít­se, kilá­tás­ba helyez­te, hogy ha nem viszik el a ház­ból a nőt, akkor bal­tá­val megöli.

A férfi a házá­hoz érke­ző rend­őrök előtt is élet­tár­sa meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tő­zött, majd a bal­tá­val a kezé­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a rend­őrö­ket is.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi ter­hé­re ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te róha­tó, amit a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni. Az elkö­ve­tő több­ször volt már bün­tet­ve, vele szem­ben más eljá­rás is van folya­mat­ban, emel­lett az élet­tár­sa és a rend­őrök meg­ölé­sé­vel is fenye­ge­tő­zött, ezért a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja - az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, ám elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.