Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a rendőrökre támadó fiatalkorú - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy fia­tal férfi 2022. augusz­tus 2-án, este, egy Hajdú-Bihar megyei kis­vá­ros­ban talál­ha­tó sport­csar­nok előtt, ittas álla­pot­ban kia­bált és eköz­ben ismét­lő­dő­en a kapun lévő táb­lát ütöt­te, amely ennek követ­kez­té­ben besza­kadt. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fia­talt cse­lek­mé­nyé­nek abba­ha­gyá­sá­ra, aki erre fel­emelt kezek­kel fenye­ge­tő­en meg­in­dult felé­jük, és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te őket. A rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak a fia­tal­ko­rú­val szem­ben meg­bi­lin­cse­lé­se érde­ké­ben, aki ennek során az egyik rend­őrt a ruhá­za­tá­nál fogva rán­gat­ta, és elsza­kí­tot­ta a szol­gá­la­ti ingét.

Ami­kor a rend­őrök a föld­re vitt fia­tal­ko­rút pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni, az elkö­ve­tő tovább­ra is sza­ba­dul­ni akart, több­ször meg­rúg­ta az egyik rend­őr fejét és fel­ső­tes­tét, miköz­ben kia­bál­va károm­ko­dott, vala­mint ismét­lő­dő­en bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te a rend­őrö­ket, egyi­kü­ket azzal is, hogy később meg fogja talál­ni, mert tudja, hogy hol lakik.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 17 éves fiatalt.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény jel­le­ge és az elkö­ve­tő élet­vi­te­le miatt a folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban a ter­helt jelen­lé­te csak sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel biz­to­sít­ha­tó. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tást indo­kol­ja, hogy a neve­lés­be vett fia­tal­ko­rú a lakás­ott­hon­ból 2021-ben össze­sen 176 napot volt szö­kés­ben, idén 6 eltű­né­si eset­ben sze­re­pelt, rend­sze­re­sen fogyaszt alko­holt és bódí­tó hatá­sú sze­re­ket, az okta­tás­ban nem vesz részt, és mun­ka­hellyel sem ren­del­ke­zik, így sző­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től kell tartani.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság mai vég­zé­sé­vel a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.