Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban a szerb embercsempész - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki három koszo­vói állam­pol­gár csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. októ­ber 15-én, éjfél után vett fel az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba három koszo­vói állam­pol­gárt, miu­tán azok ille­gá­li­san lép­tek be Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gép­ko­csi­ba való beszál­lás után a gya­nú­sí­tott mind­egyik ille­gá­lis határ­át­lé­pő­nek, darab­já­ért 500 euró elle­né­ben, átadott egy más nevé­re szóló szerb útle­ve­let. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott az egyik autó­pá­lya mel­let­ti hotel­ben szál­lást fog­lalt részük­re, ahol már eze­ket az útle­ve­le­ket hasz­nál­ták fel a beje­lent­ke­zés során.

A gya­nú­sí­tott meg­ál­la­po­dott abban is a koszo­vói állam­pol­gá­rok­kal, hogy rövid idő múlva vissza­megy értük és tovább szál­lít­ja őket. Idő­köz­ben azon­ban a helyi rend­őrök intéz­ked­tek a koszo­vói fér­fi­ak­kal szem­ben, ame­lyet a gya­nú­sí­tott ész­lelt és meg­kí­sé­rel­te Magyar­or­szág terü­le­tét elhagyni.

A határ­át­lé­pés során a gya­nú­sí­tot­tat elfog­ták és meg­ta­lál­tak nála a cipő­je tal­pá­ba elrejt­ve továb­bi két szerb útle­ve­let is.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.