Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban a szerb kábítószercsempész

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki vasár­nap reg­gel pró­bált meg mari­hu­á­nát csem­pész­ni Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. feb­ru­ár 10-én reg­gel 7 óra körül jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Autó­pá­lya Határ­át­ke­lő­he­lyen az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés­kor elren­delt átvizs­gá­lás során az ülé­sek hát­tám­lá­já­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lye­ken meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 13 cso­mag kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi tör­me­lé­ket. A cso­ma­gok kan­na­bisz­ra jel­lem­ző kan­nab­ion­id vegyü­le­te­ket tar­tal­maz­tak, ame­lyek kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek. A becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma továb­bi szak­ér­tői vizs­gá­lat tár­gya, a gyanú sze­rint a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

A járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a kényszerintézkedést.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.