Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával gyanúsított férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát annak a 46 éves veszp­ré­mi fér­fi­nak, aki kis­ko­rú gyer­me­kek­kel vége­zett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket, azok­ról fel­vé­te­le­ket készí­tett, és eze­ken túl gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket tárolt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő a 2010 októ­be­ré­től mint­egy hét éven át tartó idő­szak­ban több­ször – túl­nyo­mó­részt, ami­kor a kis­ko­rú­ak alud­tak – sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett két, a rokon­sá­gá­ba tar­to­zó, akkor még tizen­két év alat­ti leány­gyer­mek­kel, 2020 ele­jén pedig a neve­lé­se alatt álló kis­ko­rú fiú­gyer­me­ké­vel. A férfi a cse­lek­mé­nyek­ről fény­ké­pe­ket és vide­ó­kat készí­tett, melye­ket külső adat­hor­do­zón tárolt.

Az elkö­ve­tő meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal is, hogy szin­tén külső adat­hor­do­zón több mint 73.000 gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt, melyek között egy­aránt vol­tak tizen­két év alat­ti és idő­sebb gyer­me­kek­ről készült képek.

Az ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, amellyel a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egyet­ér­tett, és az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zett, így az nem végleges.