Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a teherautósofőr, aki rablásra hivatkozva akarta leplezni áruja eltűnését

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség annak a 38 éves olasz teher­au­tó­so­főr­nek, aki a Veszp­ré­mi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon valót­lan beje­len­tést, majd tanú­val­lo­mást tett arról, hogy isme­ret­le­nek a megye­szék­hely hatá­rá­ban kirabolták. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a sik­kasz­tás, hamis tanú­zás és ható­ság fél­re­ve­ze­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi 2020. októ­ber 6-án dél­után ment be a rend­őr­ség­re azzal, hogy egy mel­lék­úton köz­le­ke­dett, ami­kor sze­mély­gép­ko­csi­val elébe vág­tak. A gép­ko­csi­ból kiszál­ló két feke­te masz­kos, feke­te szem­üve­get és sap­kát vise­lő sze­mély pedig fegy­ver­rel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy hagy­ja el a fur­gont, s miu­tán ez meg­tör­tént, egyi­kük a teher­au­tó­val, a másik férfi pedig a sze­mély­gép­ko­csi­val elhajtott.

A rend­őr­ség a beje­len­tés alap­ján rab­lás miatt ren­delt el nyo­mo­zást, mely­nek során az elkö­ve­tőt tanú­ként hall­gat­ták ki. A férfi a beje­len­té­sé­ben fog­lal­tak­kal túl­nyo­mó­részt egye­ző­en adta elő a tör­tén­te­ket, azon­ban volt, hogy ellent­mon­dá­so­san vála­szolt, majd elzár­kó­zott a válasz­adás elől.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a rábí­zott áru­val a saját­ja­ként ren­del­ke­zett, majd cse­lek­mé­nyé­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben tett valót­lan beje­len­tést és tanúvallomást.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, miu­tán az indít­vánnyal össz­hang­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő­vel szem­ben a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se indokolt.