Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a tengelici emberölés gyanúsítottja - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma 13 óra­kor egy hónap­ra elren­del­te annak a 29 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. júni­us 1-jén, haj­nal­ban meg­öl­te a 24 éves uno­ka­hú­gát.

Az eddi­gi ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott és uno­ka­hú­ga is a nagy­any­juk ház­tar­tá­sá­ban éltek.  Csü­tör­tö­kön haj­na­li 2 óra körül a gya­nú­sí­tott eddig tisz­tá­zat­lan okból ott­ho­nuk­ban egy kb. 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel több alka­lom­mal meg­szúr­ta illet­ve meg­vág­ta a sér­tet­tet, még­pe­dig a nya­kán, has­tá­jé­kán és mell­ka­sán is. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A sér­tett segély­ki­ál­tá­sa­it meg­hall­va nagy­any­juk meg­pró­bált a sér­tett védel­mé­re kelni, addig­ra azon­ban a férfi a roko­na halá­lát ész­lel­ve a ház­ból elme­ne­kült. Az elkö­ve­tőt a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sa­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén sike­rült elfog­ni.

Mivel a férfi az eddi­gi ada­tok sze­rint súlyos men­tá­lis beteg­ség­ben szen­ved, így őt őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a kór­ház pszi­chi­át­ri­ai osz­tá­lyán helyez­ték el.

Az ember­ölés bűn­tet­tét a tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, a nyo­mo­zás érde­ke­i­re, a gya­nú­sí­tott és az eljá­rás­ban érin­tett többi sze­mély viszo­nyá­ra, vala­mint a gya­nú­sí­tott­nak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után tanú­sí­tott maga­tar­tá­sá­ra is figye­lem­mel a főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­nek mind az álta­lá­nos, mind a külö­nös fel­té­te­lei is fenn­áll­nak. A főügyész­ség egy­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a letar­tóz­ta­tást az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben hajt­sák végre.

A férfi álla­po­tá­ra tekin­tet­tel a letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban tar­tott nyo­mo­zá­si bírói ülés­re is a kór­há­zi osz­tá­lyon került sor.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.