Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a tűzoltókat bántalmazó szerb férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022. már­ci­us 19. nap­ján, éjjel, Szent­gott­hár­don bán­tal­ma­zott két tűz­ol­tót.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas férfi 2022. már­ci­us 19-én, éjjel, a mun­kás­szál­ló­ra a tűz­jel­ző készü­lék jel­zé­se miatt kivo­nu­ló és emi­att szol­gá­la­ti fel­ada­ta­ik ellá­tá­sát végző két tűz­ol­tót bán­tal­ma­zott. Az elkö­ve­tő a sér­tet­te­ket a fal­hoz nyom­ta, egyi­kü­ket meg­rúg­ta és több­ször meg­ütöt­te.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik tűz­ol­tó nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a szerb férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2022. már­ci­us 22-én – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.