Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban az adósságrendezés helyett ügyfeleit 170 millió forinttal megkárosító férfi – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség, sik­kasz­tás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a banki adós­ság­ren­de­zés­sel enge­dély nél­kül fog­lal­ko­zó fér­fi­nak, aki ráadá­sul 16 ügy­fe­lé­től a hite­lek lezá­rá­sá­ra, illet­ve kivál­tá­sá­ra átvett össze­ge­ket is ellopta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a magát inter­ne­tes olda­la­kon hir­de­tő jogász vég­zett­sé­gű kecs­ke­mé­ti férfi a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lye nél­kül vég­zett ügy­fe­lei szá­má­ra pénz­ügyi szol­gál­ta­tást, amely­ben díja­zás fejé­ben banki adós­sá­gok ren­de­zé­sét vál­lal­ta. Ennek során 16 ügy­fe­lé­től össze­sen közel 170 mil­lió forin­tot vett át a hite­lük lezá­rá­sá­ra vagy kivál­tá­sá­ra, a pénzt azon­ban nem a hát­ra­lé­kok ren­de­zé­sé­re for­dí­tot­ta, hanem ellopta.

A Bács-Kiskun vár­me­gyei nyo­mo­zók a fér­fit őri­zet­be vet­ték és jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben, mivel a kiszab­ha­tó, 2-12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel tar­ta­ni lehet a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Emel­lett a gya­nú­sí­tott a ter­hé­re rótt soro­zat­jel­le­gű, üzlet­sze­rű bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor két koráb­bi, jog­erős bör­tön­bün­te­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­je alatt állt, emi­att ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is reá­li­san fennáll.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve teg­nap dél­után elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zett, ame­lyet a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog elbírálni.