Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ártándi határrendészek - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa min­den­ben egyet­ér­tett a regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség kény­szer­in­téz­ke­dé­sek elren­de­lés­re irá­nyu­ló indítványával. 

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján, kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en 16 határ­ren­dész letar­tóz­ta­tá­sát, vala­mint egy határ­ren­dész és egy civil sze­mély bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. 

A bíró­ság a 2023. már­ci­us 10-én meg­tar­tott ülé­sen, a 18 gya­nú­sí­tott meg­hall­ga­tá­sát és védő­ik fel­szó­la­lá­sát köve­tő­en, meg­ala­po­zott­nak látta a cse­lek­mé­nyü­ket bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lyét, vala­mint, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén meg­ne­he­zí­te­nék vagy meg­hi­ú­sí­ta­nák a bizo­nyí­tást, továb­bá azt, hogy a határ­ren­dész elkö­ve­tők fegyel­mi okból sem hagy­ha­tók szabadlábon.

Egy határ­ren­dész – aki­vel szem­ben ala­cso­nyabb bün­te­té­si téte­lű kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját közöl­te az ügyész­ség - és egy civil sze­mély bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re azért került sor, mert jelen­lé­tük az eljá­rás során így is biztosítható. 

A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek hatá­lya alatt álló határ­ren­dé­szek­kel szem­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság fegyel­mi eljá­rást indí­tott, és vala­mennyi­ük szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről rendelkezett.