Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az édesanyjának kirablásával gyanúsított férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a haj­lék­ta­lan fér­fi­nak, aki a gyanú sze­rint több­ször meg­ölés­sel fenye­get­te az édes­any­ját és így szer­zett tőle pénzt, majd miu­tán az asszony elküld­te, és a visel­ke­dé­se miatt nem is akar­ta vissza­fo­gad­ni, újra a leg­sú­lyo­sabb fenye­ge­tés­sek­kel illette. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az évek óta kábí­tó­sze­rek­kel, nyug­ta­tó­kal élő, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő­nek idén feb­ru­ár­ban édes­any­ja meg­en­ged­te, hogy hozzá köl­töz­zön Tapol­cá­ra, reg­ge­len­te pedig pár ezer forin­tot adott neki köl­tő­pénz gya­nánt. A férfi keve­sell­te a pénzt, és még töb­bet köve­telt, mire anyja közöl­te vele, hogy nem ad töb­bet, mert nincs. A férfi az egy­he­tes ott­lé­te ide­jén három­szor fenye­get­te meg édes­any­ját a pénz miatt, mely­nek nyo­ma­té­ko­sí­tá­sá­ra volt, hogy egy csa­var­hú­zót vett elő és azzal fenye­get­te meg az any­ját, hogy adjon pénzt, más­kü­lön­ben azt a tor­kán döfi át. A sér­tett tart­va labi­lis visel­ke­dé­sű fiá­tól, a köve­te­lés­nek ele­get tett, és 3000-6000 forint közöt­ti össze­ge­ket adott neki.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a sér­tett végül meg­elé­gel­te fia visel­ke­dé­sét, feb­ru­ár 21-én egy nagyobb össze­get átad­va közöl­te vele, hogy távoz­zon a lakás­ból, és ne is tér­jen vissza. A gya­nú­sí­tott azon­ban már más­nap hívta az édes­any­ját, hogy elfo­gyott a pénze, se cipő­je, se ruhá­ja nin­csen, mire az asszony 5000 forin­tot utalt át neki. Feb­ru­ár 25-én az egyik buda­pes­ti kerü­le­ti kapi­tány­sá­gá­ról hív­ták a sér­tet­tet, hogy a fiát garáz­da­ság miatt elő­ál­lí­tot­ták, de sza­ba­don fog­ják enged­ni, majd más­nap már a gya­nú­sí­tott tele­fo­nált, és ismé­tel­ten pénzt kért, a sér­tett pedig kül­dött neki 3000 forin­tot. A férfi aznap dél­után meg­je­lent any­já­nál, kérte, hogy enged­je be a lakás­ba, melyet a sér­tett meg­ta­ga­dott, azt is közöl­te, hogy fél tőle a visel­ke­dé­se miatt. A férfi erre egy csa­var­hú­zót vett elő, és ismét meg­ölés­sel fenye­get­te any­ját, aki előbb a lép­cső­ház­ba, onnan a köze­li park­ba mene­kült, ahol két padon ülő nőtől kért segít­sé­get, majd helyet fog­lalt mel­let­tük. A gya­nú­sí­tott, miköz­ben anyja után sza­ladt, kirúg­ta a lép­cső­ház ajta­já­nak üve­gét, majd any­já­hoz inté­zett fenye­ge­té­se­it, illet­ve válo­ga­tott szi­dal­ma­it a pad­hoz érve is folytatta.

A fér­fit végül a kiér­ke­ző rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték. Az ügyész­ség az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél tör­té­nő jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak és a bűn­is­mét­lés­nek a meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás­sal, zak­la­tás­sal és garáz­da­ság­gal gya­nú­sí­tott fér­fi­nak, ame­lyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egy hónap­ra elren­delt. A vég­zés végleges.