Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az internetes csaló – rendőrségi videóval – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 26 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ország­szer­te csa­pott be embe­re­ket az interneten.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a férfi tavaly tavasszal anya­gi nehéz­sé­gei miatt elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes csa­lá­sok­kal fog rend­sze­res jöve­de­lem­re szert tenni. Ennek érde­ké­ben 6 külön­bö­ző magyar bank­nál össze­sen 14 szám­lát nyi­tott, és közel 50 hívó­szá­mot regiszt­rál­ta­tott a nevé­re. A férfi inter­ne­tes áru­hir­de­té­si olda­la­kon külön­fé­le ter­mé­ke­ket, dön­tő­en kerti bútort, fürdő dézsát és kül­té­ri ját­szó­te­ret hir­de­tett eladás­ra annak elle­né­re, hogy azok­kal sosem ren­del­ke­zett. A sér­tet­tek a vétel­árat előre átutal­ták az elkö­ve­tő által meg­ha­tá­ro­zott bank­szám­lá­ra, aki azon­ban a meg­ren­delt ter­mé­ket nem küld­te el nekik, hanem azon­nal elér­he­tet­len­né vált.

A nyo­mo­zó ható­ság 2023 júni­u­sá­ban hall­gat­ta ki elő­ször gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit, akit ez sem tar­tott vissza attól, hogy továb­bi csa­lá­so­kat köves­sen el. A fér­fit eddig 48 rend­be­li minő­sí­tett csa­lás­sal gya­nú­sít­ják, de az ada­tok alap­ján a sér­tet­tek száma meg­ha­lad­hat­ja a 200-t, az oko­zott kár pedig a 6 mil­lió forintot.

A mun­ka­nél­kü­li gya­nú­sí­tott esté­ben foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról a rend­őr­ség készí­tett videót.