Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az intézkedő rendőrökre támadó család hat tagja - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val és 4 férfi, egy nő, vala­mint egy fia­tal­ko­rú fiú letar­tóz­ta­tá­sá­ról döntött. 

2023. júni­us 21-én este egy bor­so­di tele­pü­lé­sen leg­alább 30 részt­ve­vő­vel csa­lá­di ren­dez­vényt tar­tot­tak, ahol csend­há­bo­rí­tás miatt rend­őri intéz­ke­dés tör­tént. Mivel a ható­ság meg­je­le­né­sét több ittas jelen­lé­vő sérel­mez­te, a sza­bály­sér­tés tovább­foly­ta­tá­sá­ról szóló újabb beje­len­tés­re már meg­erő­sí­tett rend­őri erő érke­zett a helyszínre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ingat­lan­ban lakó, har­min­cas évei ele­jén járó nő az agresszív tömeg báto­rí­tá­sa mel­lett az intéz­ke­dő rend­őrök­kel szem­ben táma­dó­lag lépett fel. Meg­ra­gad­ta az egyik rend­őr ruhá­ját, rán­gat­ni kezd­te és azt kia­bál­ta nekik, hogy „ide nem jöt­tök be”, miköz­ben a férje a kaput belül­ről rug­dos­va fenye­get­te a rendőröket.

A rend­őrök elő­ál­lí­tás cél­já­ból a szol­gá­la­ti gép­ko­csi irá­nyá­ba indul­tak a nővel, amit az ingat­lan udva­rán tar­tóz­ko­dó erő­sen ittas, körül­be­lül húsz fős tömeg pró­bált meg­aka­dá­lyoz­ni. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint külön­bö­ző tár­gya­kat kezd­tek a rend­őrök irá­nyá­ba dobál­ni, majd őrjöng­ve indul­tak meg felé­jük azt ordi­bál­va, hogy: „meg­dög­lö­tök, meg­ölünk benneteket!”.

A hiva­ta­los sze­mé­lyek könny­fa­kasz­tó gáz alkal­ma­zá­sá­val tud­ták csak a táma­dó­kat távol tar­ta­ni maguk­tól, akik közül töb­ben bok­szo­ló­ál­lást fel­vé­ve a rend­őrök felé ütöt­tek és rúg­tak, tár­sa­ik támo­ga­tó biz­ta­tá­sa mellett.

Pár óra eltel­té­vel továb­bá az egyik ittas férfi és három hoz­zá­tar­to­zó­ja az intéz­ke­dés miatt kér­dő­re akar­ta vonni a rend­őrö­ket, ezért sze­mély­gép­ko­csi­val a rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­hez mentek.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a rend­őrök­re táma­dó öt fér­fit és egy nőt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt, majd sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­sét. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben fellebbeztek.

A minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.