Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az M2-es autóúton a rendőröket gépkocsijával veszélyeztető férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a bíró­ság elren­del­te a 2023. augusz­tus 1-jén a rend­őrök elől autó­val mene­kü­lő férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Mint ismert, szer­dán a for­gal­mas M2-es autó­úton egy férfi nem állt meg a vele szem­ben intéz­ke­dést kez­de­mé­nye­ző rend­őrök­nek, hanem nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott több köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­szeg­ve mene­kült a rend­őrök elől, miköz­ben több­ször az őt üldö­ző rend­őr­sé­gi szol­gá­la­ti gép­jár­mű­vek­nek ütkö­zött.

Miu­tán meg­ál­lí­tás­ra kény­sze­rí­tet­ték a mene­kü­lő autóst, a rend­őrök kihúz­ták kocsi­já­ból a fér­fit. Ezután meg­kezd­ték a gya­nú­sí­tott bilin­cse­lé­sét, ami alatt a férfi rúg­ka­pált és pró­bált a fogás­ból kisza­ba­dul­ni, miköz­ben azt kia­bál­ta a hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek, hogy „meg­dög­le­nek”.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a bíró­ság egy hónap­ra elren­del­te az ügyész­ség által őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ala­po­zott­nak tar­tot­ta a bíró­ság, hogy a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rás­ban, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa mel­lett biz­to­sí­tott. A bíró­ság vég­zé­se nem jog­erős, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je is fel­leb­be­zett.