Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az online csaló – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak a 47 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tár­sa­i­val az inter­ne­ten keresz­tül csalt ki pénzt gya­nút­lan emberektől.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és tár­sai tavaly nyár­tól kez­dő­dő­en külön­bö­ző mód­sze­rek­kel, az inter­ne­ten keresz­tül kicsal­ták a sér­tet­tek net­ban­ki ada­ta­it, ame­lyek fel­hasz­ná­lá­sá­val „meg­csa­pol­ták” a bank­szám­lá­i­kat. Elő­for­dult, hogy az elkö­ve­tők álol­dal­ra navi­gá­ló, adat­ha­lász lin­ket küld­tek a sér­tett­nek, de volt olyan eset is, hogy kép­er­nyő­tük­rö­ző prog­ra­mot töl­tet­tek le a meg­té­vesz­tett sze­méllyel a szá­mí­tó­gé­pé­re, és annak segít­sé­gé­vel sze­rez­ték meg az adatait.

Az elkö­ve­tők az így meg­szer­zett azo­no­sí­tók­kal a sér­tet­tek szám­lá­já­ról külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket utal­tak át a saját, illet­ve az álta­luk beszer­ve­zett más sze­mé­lyek szám­lá­i­ra. A kicsalt össze­ge­ket kész­pénz­ben vet­ték fel ATM auto­ma­tá­ból, vagy kár­tyás vásár­lás­sal valu­tá­ra vál­tot­ták át.

A férfi és tár­sai a sér­tet­tek­nek több mint 80 mil­lió forint kárt okoztak.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit több­rend­be­li, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a mun­ka­nél­kü­li, más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt is álló gya­nú­sí­tott esté­ben foko­zot­tan fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A nyo­mo­zá­si bíró min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat, egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.