Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatásban az ukrán embercsempészek - FOTÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a két ukrán állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik tíz viet­ná­mi sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get az ille­gá­lis határátlépéshez.

2019. már­ci­us 26-án haj­nal­ban Lét­avér­tes kül­te­rü­le­tén a rend­őr­jár­őrök meg­ál­lí­tot­tak két len­gyel honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit. A jár­mű­vek­ben az ukrán állam­pol­gár­sá­gú sofő­rök mel­lett össze­sen tíz, a magyar-román állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő viet­ná­mi állam­pol­gár uta­zott, akik­kel szem­ben ide­gen­ren­dé­sze­ti eljá­rást kezdeményeztek.

Az autó­kat veze­tő fér­fi­ak ellen vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, melyet bűn­szer­ve­zet­ben követ­tek el.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2019. már­ci­us 28-án a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/2-embercsempesz-10-illegalis-migrans