Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy drogkereskedő olasz sofőr- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt elren­del­te egy olasz férfi letartóztatását.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a letar­tóz­ta­tott olasz állam­pol­gár­sá­gú férfi mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból tar­tóz­ko­dik Magyar­or­szá­gon. A férfi 2021. júli­us 20-án reg­gel, Tisza­új­vá­ros­ban köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett teher­au­tó­val, mikor a rend­őrök ellen­őriz­ték az úton. Az ellen­őr­zés során fel­tárt sza­bály­sér­tés miatt elő­ál­lí­tot­ták a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol ruhá­za­tá­nak átvizs­gá­lá­sa tör­tént. Ennek során a rend­őrök alu­fó­li­á­ba illet­ve simí­tó­zá­ras tasa­kok­ba cso­ma­golt kábí­tó­szer­gya­nús zöld növé­nyi tör­me­lé­ke­ket és fehér port talál­tak nála.

A nyo­mo­zó ható­ság ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si helyén – egy mis­kol­ci hotel egyik szo­bá­já­ban - is kuta­tást vég­zett, mely­nek során ada­gon­ként előre kipor­ci­ó­zott, alu­fó­li­á­ba és simí­tó­zá­ras tasa­kok­ba cso­ma­golt nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­gya­nús anya­got, vala­mint a kábí­tó­sze­rek kimé­ré­sé­hez, ada­go­lá­sá­hoz és cso­ma­go­lá­sá­hoz hasz­ná­la­tos esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A soron kívül elvég­zett elő­ze­tes szak­ér­tői vizs­gá­lat a gya­nú­sí­tot­tól lefog­lalt anya­gok­ból a delta-9 THC-t, a kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő mari­hu­á­na ható­anya­gát mutat­ta ki.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit egy­elő­re a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek alap­ese­té­vel gya­nú­sít­ja, amely 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés továb­bá a bűn­is­mét­lés, vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye, ezért egy­elő­re egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.