Főoldal » Hírek » Letartóztatásban egy gyulai kábítószer-kereskedő – FOTÓKKAL - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő gyu­lai férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint az elmúlt hóna­pok­ban több­fé­le kábí­tó­szert ter­jesz­tett Gyu­lán és Békés­csa­bán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi eddig isme­ret­len sze­mély­től, illet­ve sze­mé­lyek­től keres­ke­dé­si cél­lal kábí­tó­szert – mari­hu­á­nát, illet­ve amfe­ta­min tar­tal­mú „spee­det” – szer­zett be, majd a kábí­tó hatá­sú anya­got rend­sze­re­sen, anya­gi haszon­nal tovább érté­ke­sí­tet­te több sze­mély­nek Gyu­lán és Békés­csa­bán. A férfi lakó­he­lyén tar­tott ház­ku­ta­tás során kábí­tó­szer­gya­nús növé­nyi tör­me­lé­ke­ket, külön­fé­le poro­kat, tab­let­tá­kat, félig elszá­radt ken­der­nö­vé­nye­ket, ille­tő­leg a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A Gyu­lai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2020. novem­ber 10-én vet­ték őri­zet­be a fér­fit, aki keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan. A tör­vény a bűn­cse­lek­ményt 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, ugyan­ak­kor a külö­nös vissza­esés­re tekin­tet­tel a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra a felé­vel emel­ke­dik.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­lé­re és a vár­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­gá­ra figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. A hosszabb idő óta tartó folya­ma­tos elkö­ve­tés­re tekin­tet­tel tar­ta­ni lehe­tett a bűn­is­mét­lés­től is. Fenn­állt továb­bá annak is a veszé­lye, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a még ki nem hall­ga­tott tanú­kat meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, ille­tő­leg a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket meg­sem­mi­sí­te­né vagy elrej­te­né.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-gyanuja-miatt-orizetben-5