Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban egy szarvasi kábítószer-kereskedő – rendőrségi fotókkal- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 26 éves bün­tet­len elő­éle­tű szar­va­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elmúlt hóna­pok­ban leg­alább két­fé­le kábí­tó­szert ter­jesz­tett Szar­va­son.

A férfi 2020 máju­sa óta Szar­va­son külön­bö­ző, elő­ze­te­sen egyez­te­tett hely­szí­ne­ken több alka­lom­mal, ese­ten­ként leg­ke­ve­sebb 3 gramm mennyi­sé­gű, kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő, amfe­ta­min tar­tal­mú úgy­ne­ve­zett speed port, ille­tő­leg szin­tén több alka­lom­mal, alkal­man­ként mini­mum 2 gramm mennyi­sé­gű, kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő koka­int érté­ke­sí­tett más sze­mé­lyek­nek. A speed gramm­já­ért 1.500 Ft-ot, míg a koka­in gramm­já­ért 25.000 Ft-ot kel­lett fizet­ni a vevők­nek; köz­ben a férfi maga is fogyasz­tó­ja volt az álta­la meg­szer­zett koka­in­nak.

A Szar­va­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei 2020. novem­ber 3-án vet­ték őri­zet­be a fér­fit, aki keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sít­ha­tó meg­ala­po­zot­tan. A tör­vény a bűn­cse­lek­ményt 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ti.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a folya­ma­tos elkö­ve­tés­re tekin­tet­tel tar­ta­ni lehet a bűn­is­mét­lés­től, ille­tő­leg annak is fenn­áll a veszé­lye, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő vagy más sze­mélyt meg­fé­lem­lí­te­ne, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­na, ille­tő­leg tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt meg­sem­mi­sí­te­ne vagy elrej­te­ne.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/terjeszto-es-fogyasztok-rendorkezen-0