Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a barátnőjét futtató férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zé­sét, annak a kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tés ide­jén 18 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2015 és 2016-ban sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lás érde­ké­ben a 20 éves barát­nő­jét – kihasz­nál­va annak anya­gi biz­ton­ság és csa­lá­di kötő­dés hiá­nyá­ban fenn­ál­ló kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét – gyak­ran erő­szak­kal, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve arra kény­sze­rí­tet­te, hogy napi rend­sze­res­ség­gel til­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son Kecs­ke­mét terü­le­tén. A férfi a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó bevé­telt a barát­nő­jé­től tel­jes egé­szé­ben elvet­te. A férfi tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­eme­lést köve­tő­en a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, mellyel szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság és a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azon állás­pont­ját, misze­rint a jelen­tős tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádolt férfi vonat­ko­zá­sá­ban meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, így külö­nö­sen meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Emel­lett a férfi vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folyik a bizo­nyí­tá­si eljárás.