Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a fegyveres rablással gyanúsított férfi- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki 2021. janu­ár 25-én egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal rab­lást kísé­relt meg elkö­vet­ni egy szé­kes­fe­hér­vá­ri cég telephelyén.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott reg­gel a cég telep­he­lyé­re egy olyan gép­ko­csi­val érke­zett, amely­nek rend­szám­táb­lá­ját lecse­rél­te. A par­ko­ló­ban meg­vár­ta a kiren­delt­ség veze­tőt, egy kézi lőfegy­ver hatá­sát keltő gáz­ri­asz­tó pisz­tollyal mögé lépett, és közöl­te vele, hogy fegy­ve­res rab­lás­ban van része. Az épü­let­ben a mennye­zet irá­nyá­ba lőtt és köve­tel­te a széf­ben lévő pénz átadá­sát. A lemez­szek­rény­ben mint­egy 6.000.000 Ft kész­pénz volt elhe­lyez­ve. A kiren­delt­ség veze­tő közöl­te, hogy a széf kul­csa nincs a bir­to­ká­ban, az fel­te­he­tő­en a helyet­te­sé­nél van, azon­ban a kul­csot a helyet­tes sem tudta átad­ni. Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dó egyik alkal­ma­zott ekkor 15.000 Ft kész­pénzt adott át a tás­ká­já­ból a gyanúsítottnak.

A ter­helt a kiren­delt­ség veze­tőt arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a saját gép­ko­csi­já­val szál­lít­sa el a hely­szín­ről. A sér­tett az egyik utcá­nál a férfi uta­sí­tá­sá­ra meg­állt, a gya­nú­sí­tott elvet­te a zse­bé­ben lévő két bank­kár­tyát és 12.000 Ft kész­pénzt. A sér­tett ezt köve­tő­en a jármű indí­tó kul­csá­val kiug­rott a gép­ko­csi­ból és elfu­tott a helyszínről.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely 5 évtől 22 év 6 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrejtőzésétől.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és 2021. októ­ber 27-ig meg­hosszab­bí­tot­ta a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban végleges.

A rend­őr­ség videó fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetbe-vettek-a-rendorok-a-szekesfehervari#4