Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a kábítószer csempészettel vádolt brit - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség osz­tot­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék azon dön­té­sét, amellyel a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta annak a brit állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ellen az ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 janu­ár­já­ban gép­ko­csi­val a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az elren­delt ellen­őr­zés során a gép­jár­mű­ben kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről hero­in, vala­mint továb­bi ille­gá­lis kábítószer-készítmények kerül­tek elő, ame­lyek­ről az elkö­ve­tő­nek tudo­má­sa volt.

A letar­tóz­ta­tás­ról hozott hatá­ro­zat sze­rint a vád tár­gyá­vá tett kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény­re figye­lem­mel a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszélye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tör­vény­szék indo­ka­it osz­tot­ta, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

Az ügy­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rást a Sze­ge­di Tör­vény­szék foly­tat­ja le.