Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a kábítószerrel kereskedő

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak a tekin­te­té­ben, aki Orosz­lány­ban mari­hu­a­ná­val kereskedett.

Az elkö­ve­tő 2019. ápri­lis 10-én 18 óra 40 perc előtt Orosz­lány­ban egy par­ko­ló­ban alu­fó­li­á­ba cso­ma­golt kan­na­biszt adott át egy fér­fi­nak  60.000 Ft-ért. Ezt meg­elő­ző­en a gya­nú­sí­tott rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett Orosz­lány és Pusz­ta­vám terü­le­tén kábí­tó­szert, mari­hua­nát 2.000-2.500,- Ft/gramm áron.

Az egyik fogyasz­tó a 2019. ápri­lis 10-t meg­elő­ző egy év alatt  havi 30-40 gramm mari­hua­nát vásá­rolt a gya­nú­sí­tot­tól, össze­sen kb. 1.125.000,- Ft érték­ben. Másik két fogyasz­tó fél év alatt több alka­lom­mal, össze­sen fejen­ként kb. 15.000,- Ft érték­ben vásá­rolt kábí­tó­szert a gya­nú­sí­tot­tól, e sze­mé­lyek elő­ál­lí­tá­suk előtt gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén vára­koz­tak éppen kábí­tó­szer vásár­lá­si szándékkal.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tott elfo­gá­sa­kor kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó zöld növé­nyi tör­me­lé­ket, illet­ve fehér port, vala­mint kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez, cso­ma­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket (párá­sí­tó rend­szer, lám­pák, mér­le­gek, simí­tó­zá­ras tasa­kok) fog­lalt le. A gya­nú­sí­tott meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal is, hogy elfo­gá­sát meg­elő­ző­en amfe­ta­min és metam­fe­ta­min tar­tal­mú anya­got szer­zett meg és fogyasz­tott el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2019. ápri­lis 12-én elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye tovább­ra is fenn­áll. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a letar­tóz­ta­tást 2019. augusz­tus 12-ig meghosszabbította.