Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a pénzhamisítás miatt elsőfokon elítélt férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fenn­tar­tot­ta az első­fo­kon pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt elítélt domb­egy­há­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a 29 éves fér­fit társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt hat év sza­bad­ság­vesz­tés­re és hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint elren­del­te koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek végrehajtását.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi és tár­sai 2018 végén házi­la­go­san fény­má­sol­tak 500, 1000 és 10.000 forin­tos cím­le­tű bank­je­gye­ket, ame­lyek­kel Békés megyei tele­pü­lé­se­ken több üzlet­ben kísé­rel­tek meg fizet­ni, rész­ben siker­rel. A bűn­tár­sak Romá­ni­á­ban is isme­ret­len mennyi­sé­gű hamis bank­je­gyet hoz­tak for­ga­lom­ba úgy, hogy abból fizet­ték szó­ra­ko­zá­su­kat, illet­ve azo­kat való­di kész­pénz­re váltották.

Az első­fo­kú íté­let ellen a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést eny­hí­tés érde­ké­ben.  Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­tát és a kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nál, amely a főügyész­sé­gi állás­pon­tot oszt­va, a fér­fi­val szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sát a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben szük­sé­ges­nek látta. Az íté­lő­táb­lai hatá­ro­zat még nem vált véglegessé.