Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a rákóczifalvai emberölés elkövetője

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel vádolt rákó­czi­fal­vai elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenntartotta. 

A vád sze­rint a férfi Rákó­czi­fal­ván bru­tá­lis módon három, vele isme­ret­sé­gi viszony­ban álló sze­mély éle­tét oltot­ta ki oly módon, hogy őket lénye­gé­ben agyonverte.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak az indo­kolt­sá­gát felül­vizs­gál­ta és a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tovább­ra is fenntartotta.

A tör­vény­szék vég­zé­se ellen az elkö­ve­tő védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se és a férfi sza­bad­láb­ra helye­zé­se érdekében.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la – oszt­va a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyát – a tör­vény­szék dön­té­sé­vel egyet­ért­ve tovább­ra is indo­kolt­nak tar­tot­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, ezért az első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.