Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a testvérei szexuális bántalmazásával vádolt nő - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nál, hogy az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig letar­tóz­ta­tás­ban marad­jon az a Békés megyei nő, akit a test­vé­rei sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol az ügyészség.

 Az ügy­ben első­fo­kon a Békés Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Gyu­lai Tör­vény­szék jár el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott egy Békés megyei tele­pü­lé­sen 2009-2010 között erő­sza­kot alkal­maz­va sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a leány­test­vé­re­it és ugyan­csak sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el egy másik leány­gyer­mek sér­tett sérel­mé­re is, akit a fel­ügye­le­té­re bíz­tak. A sér­tet­tek a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek az idő­pont­já­ban a tizen­ket­te­dik élet­évü­ket még nem töl­töt­ték be.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a Békés Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak a kihir­de­té­sé­ig fenntartotta.

A vég­zés ellen a vád­lott jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a beje­len­tett fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. Állás­pont­ja sze­rint helye­sen jutott arra a követ­kez­te­tés­re a tör­vény­szék, hogy a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel, a vád­lot­tal szem­ben fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye vala­mint a cse­lek­mé­nyek rend­sze­res­sé­gé­re és a vád­lott sze­mé­lyi­ség­je­gye­i­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A másod­fo­kon eljárt Sze­ge­di Íté­lő­táb­la egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val és az első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.

Az eljá­rás a tör­vény­szé­ken folytatódik.