Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a veszprémi porcelán életfa megrongálásával gyanúsított férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség

Ügyé­szi indít­vány­ra meg­hosszab­bí­tot­ta a bíró­ság annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint tavaly nyá­ron meg­ron­gál­ta Veszp­rém egyik kör­for­gal­mát díszí­tő heren­di porcelánszobrot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű 21 éves férfi 2020. augusz­tus 12-én, haj­nal­ban, kővel több­ször meg­dob­ta a bel­vá­ro­si kör­for­ga­lom­ban álló por­ce­lán­ból készült élet­fa szo­bor lám­pá­it, melyek­ből töb­bet össze is tört. Tette után elfu­tott a hely­szín­ről, majd 50 perc­cel később vissza­ment és újra meg­do­bál­ta a lám­pá­kat. A szob­rot gyár­tó por­ce­lán­ma­nu­fak­tú­rá­nak oko­zott ron­gá­lá­si kár meg­ha­lad­ja a más­fél mil­lió forintot.

A férfi három nap­pal koráb­ban is köve­tett el hason­ló cse­lek­ményt, ami­kor a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék abla­ka­it kövek­kel és üveg­pa­lack­kal dobál­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az ablak­táb­lák betör­tek. Az oko­zott kár ez eset­ben közel 58 000 forint volt.

A fér­fit az élet­fa meg­ron­gá­lá­sa után őri­zet­be vet­ték, majd a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A két ügy idő­köz­ben egye­sí­tés­re került, és miu­tán a nyo­mo­zás még folya­mat­ban van, a szö­kés és bűn­is­mét­lés veszé­lye pedig vál­to­zat­la­nul fenn­áll, az ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és a kény­szer­in­téz­ke­dést 2021. ápri­lis 14-ig meghosszabbította.