Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a volt élettársának megölését megkísérlő szentesi férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Szegedi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tása fenn­tar­tá­sát annak a szen­te­si elkö­ve­tő­nek, akit a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol.

A fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert tavaly nyá­ron, miu­tán a koráb­bi élet­tár­sá­val siker­te­le­nül igye­ke­zett kap­cso­la­tát meg­újí­ta­ni, őt tele­fo­non több­ször zak­lat­ta, majd egyik este, itta­san a sér­tett által lakott ingat­lan egyik bukó­ab­la­kát erő­szak­kal kinyi­tot­ta és az épü­let­be azon keresz­tül bement. Ezután a távol­lé­vő sér­tett ágyá­ba befe­küdt, ahol ittas­sá­ga miatt elaludt. A sér­tett haza­ér­ke­zé­se után intéz­ke­dett a férfi eltá­vo­lí­tá­sá­ról. A vád­lott később vissza­tért a sér­tett házá­hoz, aki­nek távol­lé­tét kihasz­nál­va ismét bemá­szott az abla­kon, befe­küdt a sér­tett ágyá­ba, majd újra elaludt. A sér­tett éjje­li haza­ér­ke­zé­se után a fér­fit újra eltá­vo­lí­tot­ták, azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy har­mad­já­ra is vissza­tér­jen, a sér­tett haza­ér­ke­zé­sét már a ház­ban várta. Ekkor egy kony­ha­kés­sel azon­nal a fia­tal nőre támadt, miköz­ben őt meg­ölés­sel fenye­get­te. A vád­lott a sér­tet­tet mell­ka­sán, vál­lán, arcán és kezén is meg­se­be­sí­tet­te, ezen sérü­lé­sek azon­ban a nő véde­ke­ző maga­tar­tá­sá­nak köszön­he­tő­en nem vol­tak súlyo­sak. Végül a sér­tett­nek sike­rült a vád­lot­tól elven­nie a kést, ekkor a férfi fel­ha­gyott a táma­dás­sal és elhagy­ta a sér­tett ott­ho­nát. A nő halá­la kizá­ró­lag aktív, véde­ke­ző maga­tar­tá­sá­nak köszön­he­tő­en maradt el.

A vád­eme­lést köve­tő­en a Sze­ge­di Tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki a védő­jé­vel együtt az ellen fel­leb­be­zés­sel élt.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ját, mert a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén tovább­ra is szá­mol­ni kel­le­ne a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszélyével.

A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről hozott dön­tés vég­le­ges­sé vált, míg a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.