Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az élettársa kiskorú lányát szexuálisan molesztáló férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Gyu­lai Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a bat­to­nyai elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a bíró­ság sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt - nem jog­erő­sen - 14 év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki.

A közép­ko­rú fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2015 tava­szán élet­tár­sa akkor 10 éves lányá­val sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­te­tett. Ezt köve­tő­en 2019 tava­szá­ig akkor, ami­kor a kis­ko­rú lánnyal ket­tes­ben tar­tóz­ko­dott, heti több alka­lom­mal sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Az elkö­ve­tő ezzel egy idő­ben, a kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sát köve­tő­en napi rend­sze­res­ség­gel fenye­get­te meg­ölés­sel élet­tár­sát. A vád­lott nem ismer­te be cse­lek­mé­nyei elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A nem jog­erős íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, mellyel szem­ben a vád­lott és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés hosszú tar­ta­má­ra figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni a vád­lott szö­ké­sé­től vagy elrej­tő­zé­sé­től, melyet a sze­mé­lyi körül­mé­nyei sem ellen­sú­lyoz­nak. Ezért vonat­ko­zá­sá­ban kizá­ró­lag a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó a jövő­ben jog­erős­sé váló sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­hajt­ha­tó­sá­ga, így a vád­lott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kényszerintézkedésnek.

A beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.