Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad az élettársát féltékenységből mellkason szúró nő

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a nőnek, aki meg akar­ta ölni az élettársát. 

A nő 2019. szep­tem­ber 08-án, a haj­na­li órák­ban ácsi laká­suk­ban fél­té­keny­ség­ből egy kés­sel, egy­szer, nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta élet­tár­sát. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett tüde­jé­nek egy részét műté­ti­leg el kel­lett távo­lí­ta­ni. A bekö­vet­ke­zett sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tett meg­halt volna.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2019. szep­tem­ber 10. nap­ján elrendelte.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a kény­szer­in­téz­ke­dés három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb, sze­mély elle­ni erő­sza­kos, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő cse­lek­ményt követ­ne el a sér­tett sérelmére.

A nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tot­tat tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján, ülé­sen kihall­gat­ta, majd az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, a nő letar­tóz­ta­tá­sát 2020. júni­us 10-ig meghosszabbította.