Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az élettársával erőszakoskodó férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tát annak a sze­ge­di elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te, hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A 42 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2020 ele­jé­től ittas álla­pot­ban, rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta, fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, vele a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re erő­szak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, majd ami­kor a nő a vád­lott újabb sze­xu­á­lis célú köze­le­dé­sét igye­ke­zett elhá­rí­ta­ni, a magá­hoz vett ben­zin­nel a sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­te. A férfi a cse­lek­mé­nyét nem fejez­te be, mert a sér­tett­nek sike­rült a lakás­ból elme­ne­kül­ni. A vád­lott tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Miu­tán a tör­vény a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se ese­tén 5 évtől 22 és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát teszi lehe­tő­vé, továb­bá fel­te­he­tő, hogy a vád­lott a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re töre­ked­ne, illet­ve újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la – oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát – a beje­len­tett fel­leb­be­zést nem ítél­te alaposnak.

Az ügy­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rást a Sze­ge­di Tör­vény­szék folytatja.