Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad az Iszlám Állam terroristájának jelentkezett férfi - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban marad az a fia­tal férfi, aki Magyar­or­szá­gon ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re tett előkészületet.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat egy 22 éves férfi ellen, ter­ror­cse­lek­mény, ter­ro­ris­ta cso­port­ban tör­té­nő elkö­ve­té­se érde­ké­ben meg­va­ló­sí­tott elő­ké­szü­let bűn­tet­te miatt. A fia­tal férfi 2021 év során hűség­es­küt tett az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet­nek, majd Magyar­or­szá­gon ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re tett előkészületet.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. decem­ber 14. nap­ján tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sén a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott védő­je indít­vá­nyoz­ta a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés meg­szün­te­té­sét, és bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét, ame­lyet a bíró­ság elutasított.

A vád­lott és védő­je e dön­tés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, melyet a  Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la meg­vizs­gált. A bíró­ság – egyet­ért­ve a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség­nek a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát kifej­tő állás­pont­já­val – a napok­ban hozott vég­zé­sé­vel a fel­leb­be­zé­se­ket, mint alap­ta­la­no­kat eluta­sí­tot­ta, így a férfi tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban marad.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elkovetesere-keszult-hazankban-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye