Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a barátnőjét futtató férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a kecs­ke­mé­ti elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel, meg­té­vesz­tés­sel, a sér­tet­tel fenn­ál­ló egyéb befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tés ide­jén 18 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2015 és 2016-ban sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lás érde­ké­ben a 20 éves barát­nő­jét – kihasz­nál­va annak anya­gi biz­ton­ság és csa­lá­di kötő­dés hiá­nyá­ban fenn­ál­ló kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét – gyak­ran erő­szak­kal arra kény­sze­rí­tet­te, hogy napi rend­sze­res­ség­gel til­tott pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son Kecs­ke­mét terü­le­tén. A vád­lott a sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó bevé­telt a barát­nő­jé­től tel­jes egé­szé­ben elvet­te. A vád­lott tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a tör­vény a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény­re  két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát teszi lehe­tő­vé, ezért tar­ta­ni kell szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lyé­től, továb­bá fel­te­he­tő, hogy a vád­lott volt barát­nő­jé­nek meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re töre­ked­ne, illet­ve újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az első­fo­kú bíró­ság hatá­ro­za­tá­val szem­ben a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a beje­len­tett fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítélte.

A letar­tóz­ta­tás kér­dés­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni, míg a ter­helt bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folyik a bizo­nyí­tá­si eljárás.