Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Letartóztatásban maradhat a férfi, aki egy székesfehérvári benzinkúton követett el rablást- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, aki három hóna­pon belül egy rab­lást és továb­bi lopá­so­kat köve­tett el Székesfehérváron.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 éves szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi 2020 már­ci­u­sá­ban egy ruhá­za­ti üzlet­ből 10 000 Ft körü­li összeg­ben pólót és cipőt, egy dro­gé­ri­á­ból közel 35 000 Ft érték­ben par­fü­mö­ket, vala­mint egy élel­mi­szer­üz­let­ből körül­be­lül 5000 Ft összeg­ben cso­ko­lá­dét akart lopni, de a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat min­den eset­ben ész­lel­te cse­lek­mé­nyét, így azok kísér­le­ti szak­ban maradtak.

Ezt köve­tő­en a férfi 2020 május végén és júni­us ele­jén egy szé­kes­fe­hér­vá­ri bolt­ból két alka­lom­mal vitt el külön­bö­ző par­fü­mö­ket mint­egy 45 000 Ft értékben.

A férfi 2020. júni­us 14-én egy ben­zin­kút­ról 2800 Ft érték­ben sze­szes italt és jég­kré­met akart eltu­laj­do­ní­ta­ni, azon­ban az eladó a cse­lek­mé­nyét ész­re­vet­te és meg­kér­te, hogy adja vissza a ter­mé­ke­ket. A gya­nú­sí­tott nem tett ele­get a fel­szó­lí­tás­nak, meg­rúg­ta és meg­ütöt­te a fér­fit, majd elfutott.

A férfi végül ismé­tel­ten egy dro­gé­ri­á­ból pró­bált meg 16 000 Ft körü­li összeg­ben borot­vál­ko­zá­si ter­mé­ke­ket elvin­ni, de a biz­ton­sá­gi kapu jel­zett, ami­kor távoz­ni szán­dé­ko­zott az üzlet­ből. Az elkö­ve­tő ekkor fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel, a ter­mé­ke­ket vissza­tet­te, a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet tag­ját fél­re­lök­te és elmenekült.

A gya­nú­sí­tott több­ször volt bün­tet­ve, cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint továb­bi, folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt állva, soro­zat­jel­leg­gel való­sí­tot­ta meg, így vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye fennáll.