Főoldal » Hírek » Letartóztatásban maradhat a kiskorú lányaival erőszakoskodó apa - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

Az 52 éves fér­fi­val szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2014. és 2019. között nyolc gyer­me­ké­ből négy kis­ko­rú lányá­val vég­zett, illet­ve végez­te­tett sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket. Rend­sze­re­sen elő­for­dult továb­bá, hogy a férfi gyer­me­ke­it külön­fé­le ház­tar­tá­si esz­kö­zök­kel bán­tal­maz­ta, illet­ve velük meg­alá­zó, trá­gár kife­je­zé­se­ket hasz­nál­va beszélt, ha fel­ada­ta­i­kat nem az álta­la elvárt módon tel­je­sí­tet­ték. Ennek során a gyer­me­kek időn­ként sérü­lé­se­ket is elszen­ved­tek. A férfi ezen maga­tar­tá­sá­val a szü­lői fel­ada­tá­ból adódó köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, gyer­me­ke­i­nek súlyos sze­xu­á­lis és érzel­mi trau­mát oko­zott, veszé­lyez­tet­te testi, érzel­mi és erköl­csi fejlődésüket. 

A vád­lott nem ismer­te be cse­lek­mé­nyei elkövetését.

A vád­eme­lést köve­tő­en a tör­vény­szék fenn­tar­tot­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, aki ez ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak, mert a kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés súlyos­sá­gá­ra figye­lem­mel a vád­lott szö­ké­sé­től és elrej­tő­zé­sé­től tovább­ra is tar­ta­ni lehet. Ezért vonat­ko­zá­sá­ban vál­to­zat­la­nul a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel, a letar­tóz­ta­tás­sal biz­to­sít­ha­tók az eljá­rás céljai.

A fel­leb­be­zés tár­gyá­ban a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz dön­tést, míg a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.